Współpraca sektora publicznego
z sektorem prywatnym
w dobie zmian

Katedra Prawa i Administracji AG w Katowicach serdecznie zaprasza do uczestnictwa w:

Współpraca sektora publicznego z sektorem prywatnym w dobie zmian

SEMINARIUM ONLINE (platforma TEAMS)

28 listopada 2022, godz. 17:00


10.00 Inauguracja konferencji – JM Rektor GWSH prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski

10.15 Słowo wprowadzające – prof. dr hab. Andrzej Bisztyga, GWSH

10.30 Słowo wprowadzające - dr Dominik Borek, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii


Panel 1


10.45 dr Dominik Borek, MRPiT, "Pomoc państwa SA.58102 (2020/N). Wsparcie w walce z COVID-19 dla touroperatorów i innych przedsiębiorstw działających w turystyce"

11.00 mgr Andrzej Trojanowski, Najwyższa Izba Kontroli, "Samorządowe programy opieki nad zabytkami jako instrument zwiększania atrakcyjności turystycznej zabytków - uwagi w świetle wyników Najwyższej Izby Kontroli"

11.15 dr Anna Staszewska, GWSH, "Biała Księga Systemu Promocji Turystycznej w Polsce" jako przykład wytyczenia ram prawnych w działaniach promocyjnych

11.30 Dyskusja

12.00 Przerwa


Panel 2


12.15 dr Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, WPiA UKSW w Warszawie, "Turystyka piesza szlakami granicznymi wzdłuż południowej granicy Polski a COVID-19 – aspekty prawne"

12.30 dr Daniel Wojtczak, GWSH, "Analiza wprowadzonych w związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa ograniczeń w branży turystycznej"

12.45 dr Krzysztof Sondel, AWF Kraków – Krzysztof Sondel, "Ubezpieczenie turysty jako źródło finansowania akcji ratowniczych w górach"

13.00 dr Dominik Wolski, GWSH, "Ewolucja ram prawnych przewodnictwa górskiego w Polsce"

13.15 Dyskusja


Panel nr 3


13.45 dr Piotr Cybula, AWF Kraków, "Zwroty wpłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów - wsparcie czy wyparcie praw podróżnych?"

14.00 dr Aleksandra Stopowa-Kozioł, GWSH, "Kształtowanie się odpowiedzialności Skarbu Państwa przy wprowadzaniu ograniczeń z powodu pandemii w działalności turystycznej"

14.15 dr Katarzyna Płonka-Bielenin, GWSH, "Stan epidemii a organizacja imprez masowych - wnioski i postulaty"

14.30 Dyskusja

15.00 Zakończenie konferencji


SEMINARIUM ON-LINE (platforma Teams)

17 grudnia 2020r., godz. 10.00

Ponadto, celem konferencji jest omówienie zagadnień dotyczących regulacji i statusu prawnego oraz aspektów praktycznych dotyczących zawodów związanych z usługami turystycznymi, m.in. takich jak przewodnicy górscy i turystyczni oraz piloci wycieczek, a także status prawny innych zawodów związanych z szeroko pojętą turystyką, rekreacją i sportem: instruktor narciarski, instruktor wspinaczki górskiej, instruktor wspinaczki skałkowej, itp. Wymienione zagadnienia mają szczególne znaczenie w kontekście dyskusji toczących się wokół Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK) oraz Białej Księgi Regulacji Systemu Promocji Turystycznej w Polsce.

Istnieje możliwość zgłaszania innych tematów, wykraczających poza wyżej wymienione, jeżeli tylko mieszczą się w ogólnym nurcie konferencji (tj. są związane z prawnymi i praktycznymi aspektami turystyki i rekreacji).

cel SEMINARIUM

Celem seminarium jest omówienie zagadnień dotyczących współpracy sektora publicznego z sektorem prywatnym, która w ostatnim czasie nabiera szczególnego znaczenia. Wymienione wyżej problemy nie ograniczają się wyłącznie do ram prawnych tejże współpracy, ale także wielu innych jej aspektów. Dlatego też organizatorzy seminarium nie ograniczają problematyki, która może być przedmiotem referatów prezentowanych na seminarium do mających wyłącznie prawny charakter, ale chcą potraktować zagadnienia ujęte w tytule w możliwie jak najszerszym zakresie.

SEMINARIUM ON-LINE

Platforma TEAMS

21 listopada 2022 - zgłoszenie referatu


TERMIN zgłoszenia udziału i referatów

Opłata:

Udział jest bezpłatny

21 listopada 2022

Kwalifikacja referatów do wystąpień

REJESTRACJA

Do zgłaszania referatów zaproszeni są w szczególności pracownicy wszystkich Wydziałów i Katedr AG oraz studenci wszystkich kierunków, a także osoby spoza AG.


Referaty w formie krótkiego, kilkuzdaniowego streszczenia proszę zgłaszać na adres:

katarzyna.plonka-bielenin@akademiagornoslaska.pl lub dominik.wolski@akademiagornoslaska.pl

  • dr Błażej Mądrzycki
  • dr Katarzyna Płonka-Bielenin
  • dr Daniel Wojtczak
  • dr Dominik Wolski

KOMITET ORGANIZACYJNY

SEKRETARZ KONFERENCJI

  • Wojciech Magierowski

rejestracja na wydarzenie

REJESTRACJA UCZESTNICTWA

* zgody obligatoryjne

Klauzula informacyjna