Wyzwania dla zarządzania organizacjami w warunkach niepewności – problemy teorii i dylematy praktyki

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Polska • Department of Enterprise Management, University of Economics in Katowice, Poland

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego, Wydział Zarządzania, Polska • Katowice Business University, Faculty of Management, Poland

State Tax University, Faculty of social and humanitarian technologies and management, Ukraine • Державний податковий університет, факультет соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Україна

Lviv Polytechnic National University, Department of Accounting and Analysis, Ukraine • Національний університет "Львівська політехніка", Кафедра обліку та аналізу, Україна

Politechnika Opolska, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, E-biznesu i Gospodarki Elektronicznej Opole • University of Technology Department of Corporate Management, E-business and Electronic Economy

OGLĄDAJ / WATCH LIVE

Challenges for managing organizations in conditions of uncertainty - problems of theory and dilemmas of practice

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

International Scientific and Practical Conference

Виклики для менеджменту організацій в умовах невизначеності - проблеми теорії і дилеми практики

Mіжнароднa Hауковa Kонференція

https://youtu.be/zAW5FR0Slwc

IconIconIcon

8 grudnia 2022 r.

KIEDY / WHEN / КОЛИ

MIEJSCE KONFERENCJI

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Budynek A

ul. Harcerzy Września 1939 nr 3

FORMA UCZESTNICTWA

hybrydowa
(osobista lub on-line)

Icon

JĘZYK KONFERENCJI

Polski, Ukraiński, Angielski,
Polish, Ukrainian, English

польська, українська, англійська,

December 8, 2022

8 грудня 2022 року

Katowice Business University

CONFERENCE VENUE

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

FORM OF PARTICIPATION

ФОРМА УЧАСТІ

hybryd / гібридна

WORKING LANGUAGES

МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ

PATRONAT

Patronage • Почесний патронат

PARTNERZY NAUKOWI

Scientific Partners • Наукові партнери

Oddział Katowice

Oddział Katowice

CELE KONFERENCJI

Wymiana poglądów, wyników badań i doświadczeń praktycznych w zakresie wpływu niepewności na działania organizacji. Konferencja stanowi część cyklu spotkań w ramach badań pt. “Emergentna natura organizacji” (prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach).

Dni
Godzin
Minut
Sekund
Icon

Exchange of different points of views, research results and practical experience on the impact of uncertainty on the activities of the organization.The conference is part of a series of meetings within the framework of the research "Emergent nature of organizations" (conducted at the University of Economics in Katowice).

TEMATYKA KONFERENCJI

1. Teoretyczne problemy zarządzania organizacjami w warunkach niepewnościTopics (sections) • Теми конференції (секції)

Conference Objectives • Цілі конференції

Icon

Обмін різними точками зору, результатами досліджень і практичним досвідом щодо впливу невизначеності на діяльність організації. Конференція є частиною серії зустрічей в рамках дослідження «Емерджентний характер організацій» (проводиться в Економічному університеті в Катовіце).

1. Problems of theory of management of organizations in conditions of uncertainty


1. Теоретичні проблеми управління організаціями в умовах невизначеності


2. Niepewność jako atrybut otoczenia współczesnej organizacji

2. Uncertainty as an attribute of the contemporary organizations` environment


2. Невизначеність як атрибут середовища сучасної організації

3. Praktyczne doświadczenia organizacji w warunkach niepewności

3. Practical experience of the organization in conditions of uncertainty


3. Практичний досвід організації в умовах невизначеності

RADA NAUKOWA

Prof. dr hab. W. Dyduch

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Conference Board • Наукова рада конференції

Prof. dr hab. J. Rokita

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. K. Jędralska

Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. J. Jeżak

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. K. Perechuda

Lviv Polytechnic National University (Ukraine)

Dr, Prof. Igor Yaremko

Dr Nataliia Hrabovenko

State Tax University (Ukraine), Doctor of Public Administration

KOMITET ORGANIZACYJNY

Conference Organizing Committee • Оргкомітет конференції

Przewodniczenie i koordynacja prac komitetu
Chairing and coordinating the of the activities of committee

dr Agnieszka Dziubińska

dr Anna Sobczyk-Kolbuch, prof. AG

Członkowie komitetu

Committee members • Члени комітетуPhD Volodymyr Chubai

Lviv Polytechnic National University (Ukraine)


Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Dominika Kołodziej

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach

mgr Marta Adamczyk

Akademia Górnośląska im. W. Korfantego w Katowicach

D. Sc. Zykun Nataliya

State Tax University (Ukraine)


PUBLIKACJA

Possibilities of publication • Можливості публікації

Udział w monografii (Wydawnictwo Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego)

Zeszyty Naukowe wydawane przez Akademię Górnośląską im. Wojciecha Korfantego
(70 punktów wg MNiSW)

Zarządzanie i jakość
(20 punktów wg MNiSW)

IconIconIcon

Chapter in a monograph
Розділ у монографії

Zobacz wymogi redakcyjne

See editorial requirements • Див. редакційні вимоги

Article in a scientific journal
Стаття в науковому журналі

Article in a scientific journal
Стаття в науковому журналі

RAMOWY PROGRAM

Framework program • Рамочна програма

9.30 - 10.00

Rejestracja Uczestników

10.00 - 10.30

Otwarcie Konferencji

10.30 - 12.00

Sesja I

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Czesław Mesjasz, prof. dr hab. Kazimierz Perechuda

Moderator treści w sieci: dr Dominika Kołodziej


Prof. Yevgeny Kotukh, PhD, State Tax University Public cybersecurity in the conditions of invasion and occupation

Prof. Igor Yaremko, PhD, Lviv Polytechnic National University Financial reporting and value management

Dr hab. Marcin Komańda, prof. PO, Politechnika Opolska Niepewność wynikająca z wiedzy jako konstruktu społecznego

Dr Наталія Грабовенко Hrabovenko, Державний податковий університет, Стратегічне управління персоналом в умовах невизначеності

Dr Jerzy Tutaj, Politechnika Wrocławska Innowacje w marketingu przyszłości

12.00 - 12.30

Przerwa

12.30 - 14.00

Sesja II

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Jan Pyka, dr Agnieszka Dziubińska

Moderator treści w sieci: dr Agnieszka Wieprzycka


Prof. dr hab. Adam Peszko, Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Podstawowe problemy zarządzania we współczesnej fazie globalizacji

Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda, Dr Krzysztof Hauke, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Założenia ontologiczne rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce

Dr Adam Janiszewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Paradygmatyczne wyzwania w badaniu współczesnych zjawisk

Dr Zofia Gródek-Szostak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Działania sieci upowszechniania transferu technologii w czasie pandemii COVID 19

Dr Marcin Suder, Dr Rafał Kusa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Zmiany wybranych zachowań małych firm w warunkach niepewności na rynku

Mgr Elżbieta Paliga, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Samoocena kontroli zarządczej przez pryzmat celów w jednostkach administracji publicznej

14.00 - 14.30

Przerwa

14.30 - 16.00

Sesja III

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Maria Michałowska, dr hab. Piotr Tworek, prof. UE

Moderator treści w sieci: dr Katarzyna Żak


Dr Dobrocha Sztajerska, Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Analiza osobowości właściciela procesu w kontekście zarządzania w warunkach niepewności

Dr Krzysztof Hauke, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Niepewność jako determinanta rozwoju Przemysłu 4.0

Dr Sebastian Zupok, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu Klient a cele i strategia organizacji w warunkach niepewności

Mgr Piotr Popęda, University of Economics in Katowice Uncertainty in public organization – strategic and practical approach in local government

Mgr Adrian Pietrzyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Skutki pandemii COVID19 w klubach piłkarskich na przestrzeni sezonu 2019/2020 oraz 2020/2021

Mgr Rafał Rydzewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Krótkoterminowość w procesach decyzyjnych menedżerów

Mgr Iwona Kapustka, Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Teleinformatyczne systemy obiegu dokumentów a sprawność zarządzania informacją w jednostkach administracji publicznej - próba oceny

16.00

Zakończenie Konferencji

OPŁATA

Fees

150 ZŁ

450 ZŁ

Udział z publikacją

350 ZŁ

ZAREJESTRUJ SIĘ
ZAREJESTRUJ SIĘ
ZAREJESTRUJ SIĘ

Udział bez publikacji

Publikacja bez udziału
w konferencji

TERMIN PŁATNOŚCI: DO 30 LISTOPADA 2022

Dane i nr konta, na które należy wpłacać należność:

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, 40-659 Katowice

Nr konta: 64 1050 1214 1000 0023 3466 7124

TERMINY

Dates • Дати

Zgłoszenie uczestnictwa oraz propozycji tematu wystąpienia należy składać w terminie do dnia: 28.11.2022 r.

Nadesłanie pełnego tekstu referatu należy zrealizować do dnia 20.12.2022 r. na adres: dominika.kolodziej@ue.katowice.pl

Icon

Applications for participation and a proposal for the topic of the paper should be submitted by: November 28, 2022.

Sending the full text of the paper should be done by 20/12/2022

Email: dominika.kolodziej@ue.katowice.pl

Заявки на участь та реквізити за темою статті мають бути подані до 28 листопада 2022 року.

Відправка повного тексту статті повинна бути виконана до 20.12.2022 р.

за адресою dominika.kolodziej@ue.katowice.pl

REJESTRACJA

Registration • Реєстрація

REJESTRACJA

Udział z publikacją

Publikacja bez udziału w konferencji

REJESTRACJA

Udział bez publikacji

Ta strona używa cookie.

Więcej o używaniu i zmianie ustawień cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookies.

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego

w Katowicach

© 2022 - www.akademiagornoslaska.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i miejsca konferencji.